Úvod » Kurzy pro učitele

Kurzy pro učitele

 

Ve spolupráci s agenturou a vydavatelstvím Amadeus Records pořádáme vzdělávací kurzy pro učitele mateřských a základních škol.

Aktuální seminář HUDBA NÁS BAVÍ II se bude konat v sobotu 22.4.2017 v prostorách blanenského zámku.

http://www.muzeum-blanenska.cz/

Videopozvánka:

Videoukázky z posledních seminářů :

 

Přihlášky v sekci PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘE KURZY

Program semináře:

1. Melodie a rytmus - dva světy k probádání
Účastníci kurzu budou schopni používat účinné postupy v práci s melodií a rytmem, vyzkouší si sledování jejich průběhu s pomocí hudebnědidaktických her směrovaných k pochopení podstaty rytmické a melodické struktury vybraného hudebního materiálu (písně, melodie skladeb z oblasti artificiální i nonartificiální hudby), to vše prostřednictvím textu, pohybu, přenosu na Orffovy nástroje atd.

2. Opera (II) - práce s poslechem
Účastníci kurzu se seznámí s ukázkami formy opery od baroka po současnost, cílem lekce je detailní ovládnutí hudební struktury na nejen hudebních činnostech. Ovládnou základní schéma recitativu a práci s předloženým hudebním materiálem jak ve formě zakomponovaných didaktických postupů tak ve zkušenosti realizace hudebního záznamu (partitury).
(Jde o pokračování v přístupu k opeře započaté na kurzu v Blansku v listopadu, ovšem na dalším, dosud nevyzkoušeném materiálu... Ti, co nebyli na podzim ovšem žádný handicap nemají, začínáme znova a od nuly...:-))

3. Čtení not a čtení z not
Účastníci kurzu ovládnou metody zaměřené na zvládnutí četby notového zápisu, budou schopni použít k tomuto účelu aktivně Orffův instrumentář a propojí schopnost četby hudebního textu s identifikací hudebního průběhu ve znějící struktuře. Postupy budou směřovány k zážitkové HV a cílem bude vyzkoušet si principy práce s kolektivem v různých obměnách organizačních forem výuky (individuální, individualizovaná, skupinová...)

4. Hudební opus od nepaměti dodnes - práce s poslechem
Účastníci kurzu se aktivně seznámí s reprezentativními hudebními ukázkami z dějin hudby, chronologicky od hudby středověku po hudbu 20. století budou schopni realizovat na těchto ukázkách hudební činnosti spojené s aktivním poslechem, hrou na Orffovy nástroje, zapojovat prvky hudební případně pohybové improvizace. Dále ovládnou zážitkový přístup vedoucí ke zpřehlednění hudební formy, jehož cílem je postupné tvoření pozitivního vztahu k aktivnímu poslechu.


 

Cíl semináře:


Rozvoj didaktických kompetencí učitelů/pedagogických pracovníků v souvislosti s propojováním hudební tématiky s řečí a pohybem, práce s hlasovou i nástrojovou improvizací.

Absolvent kurzu:

* zná postupy k ovládnutí nového didaktického materiálu (partitury pro Orffovy nástroje, schémata hudebních her a improvizačních postupů),

* využívá hru na Orffovy nástroje k utvoření představy melodického a rytmického základu poslouchané hudby

* zapojuje se v sólových i skupinových improvizacích

* užívá řeč, pohyb i nástrojovou hru k modelování funkčního didaktického postupu

 

Zaměření a rozvrh lekcí:

 

Seminář je primárně zaměřen na práci s didaktickým materiálem hudební výchovy a je určen studentům příslušných pedagogických a uměleckých škol a pedagogům MŠ, ZŠ, SŠ a ZUŠ. Otevřen je (bez osvědčení o absolvování) ovšem i dalším zájemcům o vybraná témata, rodičům či nepedagogickým pracovníkům.

Cílem semináře je seznámení s vybraným didaktickým materiálem a možnostmi jeho uchopení v nejrůznějším pedagogickém prostředí (individuální práce, práce v kolektivu). Forma tvůrčí dílny zároveň umožňuje seznámit se s účinem jednotlivých postupů "na vlastní kůži" a dává představu o jejich využití jak při krátkodobých projektech, tak při stavění vlastní koncepce výuky hudební výchovy.


Kurzovné:


Studenti..........................1000,- Kč

Členové ČOS..................1500,- Kč

Plné kurzovné.................1900,- Kč

 

Lektorské vedení:

 

Mgr. Marie Novotná, Ph.D.

Pedagog SZUŠ Universum Brno (hudební nauky, experimentální hudební nauka pro děti 3-5 let, dílny pro rodiče s dětmi do 3 let, housle) a FF MU Brno (hudební teorie, hudební didaktika, práce s Orffovými nástroji... na katedře hudební vědy), v minulosti vedení kroužků Zpívánky při Salesiánském centru Brno, lektorování workshopů v rámci projektu Mozartovy děti pro brněnskou filharmonii atp.

 

MjViOG